Als u ons via deze procedure een vraag of opmerking heeft gestuurd, en u bent niet tevreden met de reactie van de NOS, dan kunt u de NPO Ombudsman inschakelen. 

Procedure
U kunt een beroep doen op de NPO Ombudsman als u vindt dat uw belangen ernstig geschaad zijn, of als u vindt dat de NOS haar eigen journalistieke normen heeft overschreden.

 1. Klachten moeten gemotiveerd zijn en vergezeld gaan van de reactie van de afdeling Publieksvoorlichting van de NOS op de oorspronkelijke klacht.
 2. Klachten worden per brief of e-mail gericht aan de NPO Ombudsman via een speciaal daarvoor ingesteld e-mailadres: ombudsman@npo.nl.
 3. De klacht dient betrekking te hebben op dat wat de NOS in (één van) haar programma-uitingen (radio, televisie, internet) maximaal een half jaar vóór de indiening van de klacht naar voren heeft gebracht.
 4. Als de ingediende klacht niet aan de voorwaarden onder 1, 2, 3, en 4 voldoet, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard door de Ombudsman aan de klager met vermelding van redenen.  
 5. De klager ontvangt binnen 14 dagen een ontvangstbevestiging van de Ombudsman. Binnen twee maanden na ontvangst van de klacht stelt de Ombudsman de klager in kennis van zijn bevindingen. In het geval dat de Ombudsman meer tijd nodig heeft om tot een oordeel te komen, krijgt de klager daarover een bericht.   
 6. Als de klager vindt dat zijn klacht met spoed moet worden behandeld, kan hij daarom vragen. Het is ter beoordeling van de Ombudsman of aan dat verzoek wordt voldaan.
 7. Het staat de Ombudsman vrij om, bij de beoordeling van de klacht, in- en externe deskundigen en betrokkenen te horen. De Ombudsman wordt door de NOS-directie voorzien van alle beschikbare relevante informatie met betrekking tot de klacht. De directie krijgt desgewenst de mogelijkheid om de Ombudsman op de hoogte te stellen van overwegingen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de klacht.
 8. De Ombudsman stelt de directie in kennis van de door haar in behandeling genomen klachten.  
 9. De bevindingen van de Ombudsman worden meegedeeld aan de klager, en de hoofdredactie en de directie van de NOS. Zij worden ook gepubliceerd op de corporate website van de NOS, op de pagina van de Ombudsman.
 10. Als de klager er bezwaar tegen heeft dat bij de publicatie van het oordeel van de Ombudsman zijn/haar naam wordt vermeld, kan hij/zij dat kenbaar maken aan de Ombudsman. De Ombudsman beoordeelt of er voldoende redenen zijn om het oordeel te anonimiseren. 
 11. Beroep tegen het oordeel van de Ombudsman is alleen mogelijk als de klager aantoont dat het oordeel van de Ombudsman gebaseerd is op feitelijke onjuistheden die tot een ander oordeel hadden kunnen leiden. De Ombudsman beoordeelt in dat geval de klacht nogmaals met inachtneming van die feiten. Tegen het tweede oordeel van de Ombudsman is geen beroep meer mogelijk.