Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.
Wat betreft het toezicht van de Raad van Toezicht op het media-aanbod en het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS, heeft de Raad van Toezicht ruim zes jaar geleden een zogenoemde Commissie van (externe) Deskundigen ingesteld.

Deze Commissie adviseerde en rapporteerde aan de Raad van Toezicht op de genoemde terreinen en vervulde tot vorig jaar tevens de rol van NOS Ombudsman.

De Commissie heeft inmiddels besloten terug te treden en daarbij de Raad van Toezicht geadviseerd de taken van de Commissie op een andere manier te organiseren.

Omdat inmiddels ook de ombudsfunctie op een andere wijze binnen de publieke omroep is vormgegeven, heeft de Raad van Toezicht besloten de Commissie van Deskundigen te vervangen door een commissie die is samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht zelf. Hiermee beoogt de Raad een versterking van het toezicht op de resultaten van de primaire functie van de NOS.

De Raad van Toezicht dankt de Commissie van Deskundigen voor de door haar geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Mede door het toedoen van de Commissie is de bewustwording van het belang van publieksverantwoording sterk toegenomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de NOS via deze site inzicht verschaft in het totstandkomen van journalistieke keuzes en het publiek deelgenoot maakt van de dilemma’s die daarbij een rol spelen.

Johan van der Werf

Johan van der Werf begon in de jaren 70 als officier bij de koopvaardij, is hotelmanager geweest en klom vervolgens bij Aegon op tot lid van de Raad van Bestuur.

Inmiddels is hij onder meer commissaris bij ict-dienstverlener Ordina en zit hij in de Raad van Toezicht van het UMC in Utrecht.


Nevenfuncties:

  • Voorzitter Raad van Commissarissen van Ordina; bezoldigd
  • Voorzitter Raad van Toezicht van UMC-Utrecht; bezoldigd
  • Lid Raad van Commissarissen Blauwtrust Groep; bezoldigd
  • Lid Raad van Advies Sociale Verzekeringsbank; bezoldigd
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Zeeuws Investeringsfonds; bezoldigd
*