Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.
Wat betreft het toezicht van de Raad van Toezicht op het media-aanbod en het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS, heeft de Raad van Toezicht ruim zes jaar geleden een zogenoemde Commissie van (externe) Deskundigen ingesteld.

Deze Commissie adviseerde en rapporteerde aan de Raad van Toezicht op de genoemde terreinen en vervulde tot vorig jaar tevens de rol van NOS Ombudsman.

De Commissie heeft inmiddels besloten terug te treden en daarbij de Raad van Toezicht geadviseerd de taken van de Commissie op een andere manier te organiseren.

Omdat inmiddels ook de ombudsfunctie op een andere wijze binnen de publieke omroep is vormgegeven, heeft de Raad van Toezicht besloten de Commissie van Deskundigen te vervangen door een commissie die is samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht zelf. Hiermee beoogt de Raad een versterking van het toezicht op de resultaten van de primaire functie van de NOS.

De Raad van Toezicht dankt de Commissie van Deskundigen voor de door haar geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Mede door het toedoen van de Commissie is de bewustwording van het belang van publieksverantwoording sterk toegenomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de NOS via deze site inzicht verschaft in het totstandkomen van journalistieke keuzes en het publiek deelgenoot maakt van de dilemma’s die daarbij een rol spelen.

Anita Arts

Anita Arts is voorzitter van de raad van bestuur van het Flevoziekenhuis (hoofdfunctie) en lid van de raad van toezicht van ROC van Amsterdam en van Flevoland. Tevens is ze lid van de raad van advies van SEO, een economisch onderzoeksbureau dat is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Voor haar komst naar het Flevoziekenhuis was zij werkzaam als lid van de raad van bestuur van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Daarvoor was zij ruim vier jaar lid van de raad van bestuur van ProRail, nadat zij vijf jaar de functie van algemeen directeur van Railverkeersleiding had vervuld. Voorafgaand aan die periode vervulde zij diverse managementfuncties bij de Nederlandse Spoorwegen.

Nevenfuncties in het verleden: zij is onder meer lid geweest van het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds en lid van de raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei.


Nevenfuncties:

  •  Voorzitter Raad van Bestuur Flevoziekenhuis (hoofdfunctie); bezoldigd
  •  Bestuurder Flevozorg B.V. (betreft een 100% deelneming van Stichting Flevoziekenhuis, functie is    verbonden aan de hoofdfunctie); onbezoldigd
  •  Lid Raad van Toezicht St. ROC Amsterdam – ROC Flevoland; bezoldigd
  •  Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek; onbezoldigd
  •  Lid Higher Education Development Board van Windesheim Flevoland; onbezoldigd
  •  Lid Comité van Aanbeveling Vereniging Dutch Health Hub; onbezoldigd
  •  Lid Comité van Aanbeveling Stichting Alkind Almere; onbezoldigd
*