Directie, Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie, op de algemene gang van zaken binnen de NOS en op de pluriformiteit van ons media-aanbod. Daarnaast staat de Raad de directie terzijde met advies.
Wat betreft het toezicht van de Raad van Toezicht op het media-aanbod en het journalistieke en maatschappelijke functioneren van de NOS, heeft de Raad van Toezicht ruim zes jaar geleden een zogenoemde Commissie van (externe) Deskundigen ingesteld.

Deze Commissie adviseerde en rapporteerde aan de Raad van Toezicht op de genoemde terreinen en vervulde tot vorig jaar tevens de rol van NOS Ombudsman.

De Commissie heeft inmiddels besloten terug te treden en daarbij de Raad van Toezicht geadviseerd de taken van de Commissie op een andere manier te organiseren.

Omdat inmiddels ook de ombudsfunctie op een andere wijze binnen de publieke omroep is vormgegeven, heeft de Raad van Toezicht besloten de Commissie van Deskundigen te vervangen door een commissie die is samengesteld uit leden van de Raad van Toezicht zelf. Hiermee beoogt de Raad een versterking van het toezicht op de resultaten van de primaire functie van de NOS.

De Raad van Toezicht dankt de Commissie van Deskundigen voor de door haar geleverde inspanningen in de afgelopen jaren. Mede door het toedoen van de Commissie is de bewustwording van het belang van publieksverantwoording sterk toegenomen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de NOS via deze site inzicht verschaft in het totstandkomen van journalistieke keuzes en het publiek deelgenoot maakt van de dilemma’s die daarbij een rol spelen.

Geert Hofman

Met ingang van 19 september 2017 neemt Geert Hofman de taken waar van algemeen directeur Jan de Jong, die per die datum niet meer in functie is. Hij zal dat doen tot 1 mei 2018. de datum dat Gerard Timmer bij de NOS in dienst treedt als algemeen directeur. 

Geert Hofman is sinds 1 augustus 2007 zakelijk directeur bij de NOS. Zijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn de NOS-brede bedrijfsvoering en aansturing van de stafonderdelen financiën, personeel en organisatie, ICT en facilitaire zaken, marketing en communicatie, documentatie en juridische zaken.


Na in 1983 bij KPMG in de accountancy te zijn begonnen, maakte hij in 1989 via Reed Elsevier de overstap naar de mediawereld. Met de verkoop van de dagbladactiviteiten door Reed Elsevier ging hij naar PCM Uitgevers. Daar was hij onder meer adjunct-directeur Financiën bij PCM Dagbladen - de uitgeverij van NRC Handelsblad, Volkskrant en Trouw - en financieel directeur bij AD NieuwsMedia.

Nevenfuncties
Lid van Raad van Toezicht CFK; bezoldigd
Pensioenfonds PNO Media, bestuurslid; bezoldigd ten goede aan de NOS
Werkgeversvereniging van de Media, lid; onbezoldigd
Begeleidingscommissie Sociaal Plan Landelijke Publieke Omroepen, lid; onbezoldigd


 

 

*