Privacy reglement

Privacy reglement

2020

De NOS hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website(s), apps van de NOS en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via nos.nl, over.nos.nl, jeugdjournaal.nl, lab.nos.nl, werkenbijdenos.nl en alle overige via deze websites bereikbare websites en apps van de NOS (verder: Website(s)).

 1. Identiteit NOS

De NOS (Nederlandse Omroep Stichting) is statutair gevestigd te Hilversum (Nederland) op Journaalplein 1, Postbus 26600, 1202 JT en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32142157.

 1. Uitgangspunten

Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke privacy regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens door de NOS

3.1          Journalistieke verwerkingen

De NOS kan voor journalistieke doeleinden persoonsgegevens verwerken. De verwerkingen vinden plaats door middel van publicatie in onze programma’s en op onze Website(s). De NOS zal deze publicaties veelal voor onbepaalde tijd beschikbaar houden. Indien u deelneemt aan NOS Ooggetuige of NOS Net, geldt dit ook voor de door u in dit kader beschikbaar gestelde gegevens. Bij de verwerking voor journalistieke doeleinden kan de NOS, indien nodig, ook bijzondere categorieën van persoonsgegevens en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard verwerken.

Voor journalistieke verwerkingen geldt onder de AVG een bijzonder regime. Niet alle verplichtingen van de AVG zijn daarop van toepassing.

Voor zover de verplichtingen van de AVG daarop wel van toepassing zijn, zal de NOS deze uiteraard ook naleven. Dat betekent onder meer dat de NOS duidelijk zal vaststellen voor welk journalistiek doel de gegevens verwerkt worden, de gegevens niet langer zal bewaren dan noodzakelijk is voor dat doel en de gegevens op passende wijze zal beveiligen.

3.2         Weerfoto’s

Indien u een weerfoto instuurt, verwerkt de NOS hiervoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden twee (2) werkdagen na inzending van de weerfoto verwijderd.

3.3          Nieuwsbrieven en push notificaties

Indien u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of push notificaties van de NOS accepteert, kan de NOS (tijdelijk) de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • E-mailadres
 • Apparaat-id’s of andere unieke identificaties

Door aanmelding voor nieuwsbrieven en/of het activeren van push notificaties geeft u de NOS toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u de nieuwbrief en/of push notificaties wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. NOS biedt u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden. Met het activeren van de push notificaties verkrijgt de NOS geen gegevens die te herleiden zijn naar een individuele gebruiker. Deze gegevens zijn ook niet beschikbaar bij een inzageverzoek. Push notificaties kunnen te allen tijde door de gebruiker zelf worden ge(de)activeerd. 

3.4          Contact met de NOS

De NOS heeft een gerechtvaardigd belang bij het communiceren met haar publiek en het ontvangen van feedback over haar programma’s en diensten. De NOS biedt u dan ook graag de gelegenheid om deze feedback te geven dan wel om anderszins met de NOS te communiceren. Hiervoor verwerkt de NOS noodzakelijkerwijs de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Persoonsgegevens die u via het contactformulier aan de NOS heeft verstrekt worden tot maximaal één (1) jaar na het laatste contact bewaard.

De NOS kan telefoongesprekken, die binnenkomen op het algemene telefoonnummer van de NOS, opnemen voor veiligheids- en trainingsdoeleinden. De opgenomen telefoongesprekken worden maximaal vier (4) weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident waardoor een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is.

3.5         Prijsvraag of actie

Door deelname aan een prijsvraag of actie geeft u de NOS toestemming voor het verwerken van de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres en/of telefoonnummer

De NOS kan uw naam vermelden in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de prijsvraag of actie worden tot maximaal één (1) maand na het versturen van de prijzen bewaard.

3.6          Sollicitatie

Door het versturen van een sollicitatieformulier via de website www.werkenbijdenos.nl geeft u toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens die in uw brief, cv en/of digitaal sollicitatieformulier staan. Dit zijn onder andere:

 • Uw naam
 • Uw NAW-gegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer

De NOS bewaart de gegevens niet langer dan vier (4) weken, tenzij de sollicitant op het sollicitatieformulier heeft aangegeven dat de NOS de gegevens twaalf (12) maanden mag bewaren. Het doel van deze verlengde bewaartermijn is dat de NOS de sollicitant eventueel kan benaderen voor een andere passende vacature bij de NOS. De NOS heeft een gerechtvaardigd belang bij het werving- en selectieproces en kan om die reden ook gebruik maken van een open bronnen onderzoek als onderdeel van het werving -en selectieproces.

3.7          Cookies

De NOS heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites, apps en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maakt de NOS gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. De NOS vindt het van belang dat u weet welke cookies zij op haar websites en apps inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de NOS en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij u naar de cookie-informatiepaginavan de NOS.

 1. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt.

 1. Verstrekking aan derden

NOS zal uw persoonsgegevens niet delen met of anderszins ter beschikking stellen aan derden in binnen- en buitenland, tenzij verstrekking aan derden gerechtvaardigd is met het oog op onze dienstverlening of de NOS daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld ten behoeve van de opsporing van strafbare feiten.

 1. Doorgifte buiten de EER

Indien informatie wordt doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) aan een gelieerde partij of leverancier, en naar een land waar tevens geen adequaatheidsbesluit van de EU Commissie bestaat draagt de NOS er zorg voor dat passende en geschikte waarborgen zijn genomen zoals door het sluiten van standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de EU Commissie zijn vastgesteld, een Privacy Shield certificering of de bindende bedrijfsvoorschriften van de verwerker.

 1. Externe dienstverleners (verwerkers)

Ten behoeve van het verlenen van bepaalde diensten kan de NOS gebruik maken van derden. Daarbij blijft de NOS verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze externe dienstverleners werken volgens onze instructies en de NOS heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten. Deze externe dienstverleners zijn verplicht de gegevens adequaat te beveiligen.

De NOS maakt gebruik van de volgende derden-dienstverleners:

 • Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt de NOS gebruik van Revue.
 • Voor het versturen van pushnotificaties maakt de NOS gebruik van AWS.
 • Voor het wervingsproces via werkenbijdenos.nl maakt de NOS gebruik van Varbi.
 • Voor het optimaliseren van de websites en apps maakt de NOS gebruik van een custom-domein van AT Internet (atconnect.npo.nl).
 1. NOS en social media

NOS is actief op diverse social media. Zij heeft onder meer accounts op Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Snapchat, etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de NOS publiceert. De NOS verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt de NOS generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van de NOS te analyseren en haar aanbod te verbeteren.

 1. Uw rechten

U kunt op elk moment een verzoek tot inzage (en kopie) van persoonsgegevens die de NOS van u verwerkt heeft indienen door het sturen van een e-mail naar privacy@nos.nl. Daarnaast kunt u NOS verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bij persoonsgegevens die u ons heeft verschaft en die wij bewaren met het doel om een overeenkomst met u aan te gaan of op basis van uw toestemming, heeft u het recht ons om een kopie van deze informatie te vragen in gestructureerde, algemeen gebruikte en machinaal leesbare vorm zodat u dit kunt hergebruiken of doorgeven aan andere organisaties.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door ons en kunt u ons vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en deze te verwijderen. Ook kunt u, daar waar u NOS toestemming heeft verleend uw persoonsgegevens te verwerken, deze toestemming op ieder moment intrekken.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Deze rechten kunnen niet worden uitgeoefend met betrekking tot persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt voor journalistieke doeleinden. Verder kunnen wij uw persoonsgegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken. Ook is het mogelijk dat indien u uw toestemming intrekt, wij een andere rechtsgrond kunnen hebben op basis waarvan wij de persoonsgegevens toch mogen blijven verwerken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen per email via privacy@nos.nl.

Ter controle van uw identiteit (bij het doen van een verzoek) kan de NOS u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

 1. Beveiliging

NOS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. NOS werkt onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast neemt de NOS maatregelen met betrekking tot fysieke en logistieke (toegangs)beveiliging.

 1. Links naar andere websites

De websites van de NOS kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van de NOS verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. NOS heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van de NOS zijn verkregen. NOS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

 1. Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 3 juni 2020. De NOS behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de NOS uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt de NOS dit op haar Websites.

 1. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over dit Privacy Reglement of als u van mening bent dat de NOS niet volgens dit reglement handelt of gehandeld heeft, neem dan contact op met de NOS door het sturen van een e-mail naar: privacy@nos.nl of een brief naar NOS Afdeling Juridische Zaken Postbus 26600, 1202 JT Hilversum.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de NOS niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de NOS niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

COOKIES BELEID

NOS maakt gebruik van cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag, zoals LocalStorage. De NOS maakt op het domein nos.nl, over.nos.nl, jeugdjournaal.nl, lab.nos.nl, werkenbijdenos.nl. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de NOS en over hoe u uw cookie-instellingen aan kunt passen, verwijzen wij naar de cookie-informatiepagina van de NOS.

Voor de apps van NOS, NOS Teletekst en NOS Jeugdjournaal maakt de NOS gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies:

Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert.

De NOS gebruikt dergelijke cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites

Klik hier voor een lijst van functionele cookies die de NOS gebruikt. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

 • Analytische cookies:

De NOS gebruikt cookies voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het optimaliseren van de website

Klik hier voor een lijst met de analytische cookies die wij gebruiken. Voor gebruik van deze cookies is geen toestemming vereist; deze kunnen dan ook niet worden uitgeschakeld.

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers, meet de NOS met behulp van de software van AT Internet en Chartbeat continu hoeveel bezoekers op haar website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden.

Het is onderdeel van de (wettelijke) taak van de Nederlandse Publieke Omroep om te rapporteren over het publieksbereik. Daarvoor is het nodig om statistieken bij te houden. Ook nemen wij deel aan het landelijke internetbereikonderzoek NOBO. Hiervoor gebruiken wij cookies, zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze websites kunnen meten.

Van de informatie die wij op deze wijze verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Door inzage in dergelijke statistieken en overige rapportages verkrijgt de NOS geen gegevens die ter herleiden zijn naar een individuele gebruiker.

NOS streeft ernaar haar apps zo stabiel mogelijk te maken en te houden. Om de stabiliteit te verbeteren maakt de NOS gebruik van foutrapportages. De NOS gebruikt de foutrapportageservices om informatie te verzamelen over de apparaten die u gebruikt en over uw gebruik van onze apps (bijvoorbeeld de datum en tijd waarop u de app hebt geopend en de datum en tijd waarop de fout zich voordeed). Aan de hand van die informatie kan de NOS problemen opsporen en oplossen, en zodoende uw gebruikerservaring en de stabiliteit van de NOS apps verbeteren. De gegevens worden verzameld door Google (Firebase Crash Reporting) en Apple.

COOKIES PER APP:

Hieronder een overzicht van de cookies die de NOS plaatst op de verschillende apps van de NOS (met inachtneming van de eventueel noodzakelijke toestemming):

NOS Teletekst app (iOS/Android)

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

NOS app (iOS/Android)

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

NOS Jeugdjournaal app (iOS/Android)

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies

NOS Smart TV app (Android TV/Apple TV)

 • Functionele cookies
 • Analytische cookies
Deel dit artikel