Regelgeving

Regelgeving

Hieronder vindt u onder andere de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep’, het privacyreglement, het programmastatuut en de algemene voorwaarden voor publieksbijdragen en informatie over programmasponsoring bij de NOS.

Algemene voorwaarden NOS

Algemene voorwaarden NOS

Algemene inkoopvoorwaarden NOS

Algemene inkoopvoorwaarden NOS

ANBI-publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Op deze pagina vindt deze verantwoording plaats.

De NOS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.Beleidsplan NOS

ANBI-verantwoording 2021

Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

Per 1 juli 2021 heeft de raad van bestuur van de NPO een nieuwe gedragscode integriteit vastgesteld voor de media-instellingen en de NPO.

Per 1 juli 2021 wordt het toezicht op naleving van de gedragscode uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media.

De verantwoording door de NOS over de gedragscode vindt plaats in het financieel jaarverslag. De volledige tekst van de gedragscode vindt u hier

Informatieverzoek voor makers

NPO en de publieke omroepen bieden de mogelijkheid aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten, die zijn gekoppeld aan de programma’s waar zij aan meegewerkt hebben. Dit is conform de transparantieverplichting van de Auteurswet (artikel 25ca). 

Klik hier voor het formulier

Governance- Openbaar register NOS

In de Gedragscode Publieke Omroep 2021, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO, staat onder meer beschreven dat nevenfuncties van belangrijke -journalistieke- functionarissen openbaar dienen te worden gemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van NOS-medewerkers en hun nevenfuncties, bezoldigd dan wel onbezoldigd.

Dit register wordt regelmatig bijgewerkt.

Governance openbaar register 24 mei 2023

Programmasponsoring

Een beperkt aantal programma’s van de NOS die daarvoor op grond van de Mediawet 2008 in aanmerking komen, wordt gesponsord. Het gaat uitsluitend om programma’s op het gebied van sport en cultuur. De betreffende sponsors leveren een waardevolle bijdrage aan productie en uitzending van die programma’s op het door de NOS gewenste kwaliteitsniveau. Tegelijkertijd hanteert de NOS een strikte scheiding tussen commercie en redactie; de sponsor heeft geen enkele invloed op de inhoud van de programma’s.

Op deze pagina vindt u informatie over gesponsorde programma’s bij de NOS vanaf september 2010.

Naast programmasponsoring bestaat de zogeheten evenementsponsoring. De Mediawet 2008 staat onder bepaalde voorwaarden toe dat sponsors van een evenement worden vermeld rondom uitzendingen van het betreffende evenement; de sponsorgelden komen dan niet aan de NOS ten goede. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Eredivisie. 

Het onderstaande overzicht heeft uitsluitend betrekking op programmasponsoring. Hiervan is sprake als de NOS de afspraken met de sponsor gemaakt heeft en de sponsorgelden ook aan de NOS ten goede komen; de NOS gebruikt deze gelden voor de productie van het programma.

Programmasponsoring 2021
programmasponsoring 2019-2020
programmasponsoring 2017-2018
programmasponsoring 2014-2016
programmasponsoring 2010-2013

Programmastatuut NOS

Programmastatuut NOS

Responsible disclosure

Bij de NOS vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen en gegevens kan het gebeuren dat er toch een zwakke plek is. Indien u een kwetsbaarheid in één van de ICT-systemen van de NOS heeft gevonden, hoort de NOS dit graag van u. Zo kunnen wij zo snel mogelijk de benodigde maatregelen nemen om dit te verhelpen.

De NOS hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principes. Dat betekent dat als u verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), de NOS daar iets tegenover stelt.

Hieronder treft u de afspraken aan die melder en NOS zullen hanteren:

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar informatiebeveiliging@nos.nl. Versleutel de bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Gebruik hierbij onze publieke PGP sleutel, te vinden op https://pgp.surfnet.nl.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat de NOS het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • Schriftelijk te bevestigen dat u conform deze ‘Responsible Disclosure’ hebt gehandeld en zult blijven handelen.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Juiste contactgegevens achter te laten, zodat de NOS met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Indien u hiervoor kiest, laat minimaal uw naam, e-mail adres en/of telefoonnummer achter. Anoniem melden of melden onder een pseudoniem is mogelijk.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem.
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
 • Het gebruik maken van geautomatiseerde scantools.
 • Het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.
 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van de NOS aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NOS geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • De NOS behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Indien de contactgegevens bekend zijn, houdt de NOS de melder op de hoogte over de beoordeling van de melding en de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • De NOS lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk op.
 • De NOS biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning oplopen tot maximaal een bedrag van € 50 aan cadeaubonnen. Het moet hierbij wel gaan om een voor de NOS nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen wel uw contactgegevens bij de NOS bekend te zijn.


Wat wij beloven:

 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van de NOS aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NOS geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • De NOS behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Indien de contactgegevens bekend zijn, houdt de NOS de melder op de hoogte over de beoordeling van de melding en de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • De NOS lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk op.
 • De NOS biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning oplopen tot maximaal een bedrag van € 50 aan cadeaubonnen. Het moet hierbij wel gaan om een voor de NOS nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen wel uw contactgegevens bij de NOS bekend te zijn. 
Deel dit artikel