Regelgeving

Lees hieronder de 'Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep', de algemene voorwaarden voor publieksbijdragen en meer informatie over programmasponsoring bij de NOS.Een beperkt aantal programma’s van de NOS die daarvoor op grond van de Mediawet 2008 in aanmerking komen, wordt gesponsord. Het gaat uitsluitend om programma’s op het gebied van sport en cultuur. De betreffende sponsors leveren een waardevolle bijdrage aan productie en uitzending van die programma’s op het door de NOS gewenste kwaliteitsniveau. Tegelijkertijd hanteert de NOS een strikte scheiding tussen commercie en redactie; de sponsor heeft geen enkele invloed op de inhoud van de programma’s.

Op deze pagina vindt u informatie over gesponsorde programma’s bij de NOS vanaf september 2010.

Naast programmasponsoring bestaat de zogeheten evenementsponsoring. De Mediawet 2008 staat onder bepaalde voorwaarden toe dat sponsors van een evenement worden vermeld rondom uitzendingen van het betreffende evenement; de sponsorgelden komen dan niet aan de NOS ten goede. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Eredivisie en de UEFA Champions League.

Het onderstaande overzicht heeft uitsluitend betrekking op programmasponsoring. Hiervan is sprake als de NOS de afspraken met de sponsor gemaakt heeft en de sponsorgelden ook aan de NOS ten goede komen; de NOS gebruikt deze gelden voor de productie van het programma.

2017 - PROGRAMMA 2017 - SPONSOR
   
NOS Studio Sport Univé
Alle reguliere uitzendingen in 2017  
NOS Sportjournaal Univé
Alle reguliere uitzendingen in 2017  
Noorderslag Buma Cultuur
Uitzending 14 januari, NPO 3  
NOS Sport Schaatsen World Cup Berlijn Prescan
Uitzendingen 27, 28 en 29 januari, NPO 1  
NOS Sport Schaatsen WK Allround  De Nationale Schaatsbon
Uitzendingen 4 en 5 maart, 13.10-17.55 uur, NPO 1  
NOS WK Journaal (voetbal) Heineken
Uitzendingen 24 en 25 maart, 23.15-23.35 uur, NPO 3  
Uitzendingen 9 en 10 juni, 23.15-23.25 uur, NPO 1/3  
Uitzending 31 augustus, 23.15-23.35 uur, NPO 3  
Uitzendingen 1, 2, 4, 5 september, 23.15-23.35 uur, NPO 1/3  
Uitzendingen 5, 7, 9, 10 oktober, 23.15-23.35 uur, NPO 3  
Uitzending 6 oktober, 23.15-23.35 uur, NPO 1/3  
NOS WK-kwalificatie Voetbal Heineken
Bulgarije-Nederland, 25 maart, vanaf 21.00 uur, NPO 1  
Nederland-Luxemburg, 9 juni, vanaf 21.00 uur, NPO 1  
Frankrijk-Nederland, 31 augustus, vanaf 21.00 uur, NPO 1  
Wit-Rusland-Nederland, 7 oktober, vanaf 21.00 uur, NPO 1  
Nederland-Zweden, 10 oktober, vanaf 21.00 uur, NPO 1  
NOS Sport Tennis Roland Garros Engie Nederland B.V.
Uitzendingen 28 mei t/m 5 juni, 11.00-17.50 uur, NPO 1  
Uitzendingen 6 t/m 9 juni, 14.00-17.50 uur, NPO 1  
Uitzendingen 10 en 11 juni, 15.00-17.50 uur, NPO 1  
TT Assen Gamma
Uitzending 25 juni, van 10.45-16.30 uur, NPO 1  
EK Voetbal Vrouwen in Nederland Kia
Uitzendingen 16 juli t/m 6 augustus op NPO 1 en 3 en  
NPO Sport  
WK Zwemmen in Boedapest Yakult
Uitzendingen 23 t/m 30 juli, 17.30-19.30 uur, NPO 2  
en van 9.30-12.00/13.15 uur, NPO Sport en NOS.nl  
NK Wielrennen in Montferland Centric
Uitzendingen 24 juni, 15.00-16.40 uur en 25 juni,   
14.30-16.30 uur, NPO 1  
Tourjournaal Fietsenwinkel.nl
Uitzendingen 1 t/m 23 juli, ma t/m za, 19.30-19.55  
uur, NPO 3  
NOS Jaaroverzicht Sport 2017 Univé
Uitzending zo 31 december, 19.00-19.40 uur, NPO 1  
   
2018 - PROGRAMMA 2018 - SPONSOR
   
NOS Sportjournaal en NOS Studio Sport 2018 Univé
Uitzendingen ma t/m vr 18.45-18.55 uur, za 23.30-23.50 uur, zo 18.10-18.55 uur, NPO 1  
NOS Schaatsen EK Afstanden Univé
Uitzendingen 5 t/m 7 januari, NPO 1  
NOS Schaatsen Wereldbeker Erfurt Prescan
Uitzending 19 januari, 16.00-16.50 uur, NPO 1  
Uitzendingen 20 jan, 16.00-17.00/17.05-17.50, NPO 1  
Uitzending 21 januari, 13.10-17.50 uur, NPO 1  
Noorderslag Buma Cultuur
Uitzending 20 januari, 23.00-01.30 uur, NPO 3  
NOS Schaatsen WK Sprint Univé
Uitzendingen op 3 en 4 maart, NPO 1  
NOS Schaatsen Wereldbeker Minsk Prescan
Uitzending 17 maart, 16.00-17.50 uur, NPO 1  
Uitzending 18 maart, 13.10-17.50 uur, NPO 1  


 

De publieke omroep heeft een 'Gedragscode voor Goed Bestuur en Integriteit'. Deze gedragscode is van toepassing op alle medewerkers die krachtens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij landelijke publieke media-instellingen, alsmede voor de bestuurders, waaronder directeuren, en toezichthouders van deze media-instellingen. De media-instellingen nemen tevens in overeenkomsten met opdrachtnemers, waaronder in opdrachtovereenkomsten, een bepaling op waardoor de opdrachtnemer zich ook conformeert aan de gedragsregels zoals opgenomen in de gedragscode.

De gedragscode is opgesteld vanwege het feit dat de publieke omroep een maatschappelijke organisatie is die uit algemene middelen wordt gefinancierd. Vertrouwen van de belanghebbenden, goed ondernemerschap, integriteit, transparantie, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en het afleggen van verantwoording zijn essentiële voorwaarden om geloofwaardig te voldoen aan de wettelijke taakopdracht van de Publieke Omroep.

De 'Gedragscode Goed bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012' bestaat uit vier richtlijnen en twee regelingen te weten:

Richtlijn 1:  Goed Bestuur en Toezicht
Richtlijn 2:  Integriteit
Richtlijn 3:  Verslaglegging
Richtlijn 4:  Beloningskader presentatoren in de publieke omroep
Regeling A: Klokkenluider
Regeling B: Commissie ter bevordering van Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep (CIPO)

Richtlijn 1 bevat aanbevelingen voor de bestuurlijke organisatie, waaronder bestuurlijk toezicht. Op grond van artikel 2.42a, tweede lid, van de Mediawet 2008 dienen de NPO en de media-instellingen de aanbevelingen van Richtlijn 1 zoveel als mogelijk te volgen. Voor de Richtlijnen 2 en 3 geldt, gelijk voor de Code Tabaksblat, de toepassing van de ‘pas toe of leg uit’-regel.

De verantwoording door de NOS over de 'Gedragscode Goed bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012' vindt plaats in het financieel jaarverslag.

De volledige tekst van de gedragscode vind je hier.

Toezicht
Een onafhankelijk toezichtorgaan, te weten de Commissie ter Bevordering van Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep (CIPO), ziet toe op de handhaving en naleving van de gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012. Meer informatie over de CIPO lees je hier

Openbare registers

De gedragscode Goed bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012 schrijven in Richtlijn 2 vier openbare registers voor, te weten:
• Register Nevenfuncties voor Directie en leden Raad van Toezicht
• Register Financiële Belangen 
• Register Beleggingen 
• Register Gegeven Geschenken

Het 'Register Nevenfuncties voor Directie en leden Raad van Toezicht' vind je hier. De overige drie registers liggen ter inzage bij de NOS.

Algemene voorwaarden NOS

2016

1. Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Content: al het door de NOS gepubliceerde materiaal via een NOS Player of anderszins (waaronder – maar niet beperkt tot – website, teksten, beeld– en geluidmateriaal, programmagegevens, advertenties, merken, namen en software);
 • Contribuant: een natuurlijke persoon die één of meer bijdragen levert aan de NOS, niet zijnde een werknemer van de NOS, noch een persoon die tegen betaling werkzaam is in opdracht van de NOS;
 • Gebruiker: ieder die Content van de NOS websites en/of diensten van de NOS raadpleegt of hiernaar verwijst door middel van een link;
 • Input: het materiaal dat door een Contribuant wordt aangeleverd bij de NOS zoals, maar niet beperkt tot, stilstaand en/of bewegend beeldmateriaal, geluidsmateriaal, geschreven en/of gesproken teksten;
 • NOS: Nederlandse Omroep Stichting, gevestigd op Journaalplein 1, postbus 26600, 1202 JT Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32142157;
 • NOS Apps: interactieve programma’s die door de NOS beschikbaar worden gesteld om te worden geïnstalleerd op apparatuur van de Gebruiker;
 • NOS Player: dat deel van de website waarbinnen beeld– en geluidmateriaal wordt afgespeeld, inclusief vormgeving, merkvoering en eventuele advertenties.

2. Toepasselijkheid

2.1          Door gebruik te maken van de websites en/of diensten van de NOS gaat de Gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden die specifiek zien op het leveren van bijdragen door een Contribuant aan de NOS staan omschreven in artikel 6. Verwijzing naar specifieke bepalingen laat onverlet dat de voorwaarden in zijn geheel van toepassing zijn op ieder gebruik van de NOS websites en/of diensten en NOS bijdragen. In gevallen die niet voorzien zijn in de algemene voorwaarden beslist de NOS.

2.2          Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door NOS uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale media) waardoor onder meer de mogelijkheid bestaat om te reageren op de websites en/of diensten van de NOS zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.

3. Algemeen

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom

3.1          De websites en/of diensten van de NOS inclusief de gepubliceerde informatie zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkrecht van de NOS. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOS niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

3.2          De Content op de websites en/of diensten van de NOS wordt met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze Content onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De NOS sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade. De Gebruiker erkent dat de NOS niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de websites en/of diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer NOS op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen).

3.3          Het aanbieden van links naar internetsites van derden betekent niet noodzakelijkerwijs dat de NOS de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de Gebruiker. De NOS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen.

3.4          De NOS is te allen tijde gerechtigd de bijdragen van derden van haar internetsite te verwijderen. NOS is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals deelname aan een forum, chat en/of reacties. Deze bijdragen geven niet de mening of het beleid van de NOS weer.

Opschorting en beëindiging

3.5          De NOS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving (onderdelen van) de NOS Player, de Content of de websites en/of diensten (al dan niet tijdelijk) te wijzigen, te verwijderen, ontoegankelijk te maken dan wel stop te zetten.

Wijzigingen

3.6          De NOS behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Toepasselijk recht

3.7          Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

4. Gebruiksvoorwaarden

4.1          Raadpleging van de Content en gebruik van de NOS Player en/of NOS Apps dient plaats te vinden overeenkomstig deze voorwaarden. De Gebruiker mag de Content slechts voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden aanwenden.

Linken, delen en/of verwijzen naar NOS pagina’s, NOS Player of NOS Content.

4.2          Linken, delen en/of verwijzen is in beginsel toegestaan onder de hierna genoemde voorwaarden. Een link dient een bezoeker rechtstreeks te leiden naar de websitepagina, Content en/of NOS Player waarbinnen de NOS het aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of websitepagina’s van de NOS is verder uitsluitend toegestaan voor niet-commercieel, incidenteel gebruik door particuliere Gebruikers. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen, stellen van (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling/registratie of iedere bewerking van of toevoeging aan deze context zijn niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Het is eveneens niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Overig gebruik is alleen toegestaan indien daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de NOS is verkregen.

NOS RSS Feeds

4.3          Het gebruik van de NOS RSS Feeds is toegestaan wanneer de artikelkop is overgenomen, gebruik wordt gemaakt van een door NOS beschikbaar gestelde RSS-feed en de kop voorzien is van duidelijke bronvermelding. Het gebruik van de NOS RSS Feeds is een service die door de NOS wordt aangeboden voor uitsluitend niet-commercieel gebruik door particuliere Gebruikers. Het is niet toegestaan de door NOS geleverde Content te bewerken en/of aan te passen. Voorts is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen en/of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Voor ander gebruik van de NOS RSS Feeds dan hier omschreven dient de Gebruiker contact op te nemen met de NOS. Dit kan door een e-mail te sturen naar: NOS.Juridische.Zaken@nos.nl.

HbbTV/ Connected TV / Internet TV

4.4          Met inachtneming van deze algemene voorwaarden is het – uitsluitend met voorafgaande toestemming van de NOS - toegestaan voor aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet, zoals televisie of settopboxen, te linken naar een versie voor HbbTV of Internet TV van deze website of NOS App (indien beschikbaar). Het is niet toegestaan (financiële, administratieve of andere) voorwaarden zoals verplichte betaling of een verplichte registratie te vragen aan bezoekers aan een app galerij, al dan niet (commerciële) uitingen toe of in te voegen of de NOS Player of de Content te wijzigen. (Professionele) Aanbieders van eindapparatuur met toegang tot internet dienen het gebruik vooraf te melden bij de NOS. Dit kan door een e-mail te sturen naar: NOS.Juridische.Zaken@nos.nl.  


 

5             Verplichtingen van Gebruiker

5.1          De Gebruiker zal de NOS websites en de diensten op deze websites niet gebruiken:

-          voor enig onwettig doel;

-          voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma's die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de websites en/of de computersystemen van de NOS te omzeilen;

-          op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de websites en/of diensten worden onderbroken en/of beschadigd of dat de functionaliteit van de websites en/of diensten op enigerlei wijze worden aangetast;

-          voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de Gebruiker;

-          voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail", "spam", kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten;

-          om schade te berokkenen aan de onafhankelijkheid en/of de reputatie van de NOS. Het is aan de NOS om dit te bepalen;

-          op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is jegens de NOS en/of een derde;

-          om inbreuk te maken op rechten van de NOS of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

5.2          Gebruiker is verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele toestemming en het naleven van eventuele nadere voorwaarden die derden-rechthebbenden en/of collectieve beheerorganisaties kunnen opleggen (bijvoorbeeld bij het verwijzen naar de Content zodat er sprake is van een nieuwe openbaarmaking van de Content) en vrijwaart de NOS voor claims.

6.            Verplichtingen Contribuant

6.1          De Contribuant blijft auteursrechthebbende op de Input. De Contribuant verleent aan de NOS door het leveren van zijn/haar Input een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook, via alle huidige en toekomstige technische middelen.

6.2          De Contribuant verklaart de Input als zelfstandige natuurlijke persoon te vervaardigen en aan de NOS te leveren. Partijen beogen hiermee geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen.

6.3          De Contribuant verklaart zich ermee bekend en akkoord dat zijn Input te allen tijde via de websites en/of andere diensten van de NOS beschikbaar blijft.

6.4          De Contribuant staat ervoor in dat de Input geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot privacyrecht, auteursrecht, naburige rechten en merkenrecht. De Contribuant vrijwaart de NOS tegen elke aanspraak van derden.

6.5          De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input geen inbreuk maken op enige wettelijke verplichting dan wel recht van een ander. De NOS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige zodanige inbreuk.

6.6          De Contribuant zal bij het verkrijgen en/of vervaardigen van de Input zichzelf of anderen niet in gevaar brengen. De NOS accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige gevaarstelling door de Contribuant van zichzelf of anderen.

6.7          De NOS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de Contribuant zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de Contribuant beschikbaar gestelde Input.

6.8          De NOS accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele tijdens het voorbereiden of vervaardigen van de Input door Contribuant of door anderen geleden schade. Contribuant verklaart zelf tegen dergelijke schade verzekerd te zijn.

6.9          De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan de NOS om dit te bepalen.

6.10       De Contribuant stelt alleen Input beschikbaar waarvan de Contribuant zelf over alle benodigde rechten beschikt, waaronder, maar niet beperkt tot het auteursrecht.

6.11       De NOS zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van de Input de naam van de Contribuant te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de Contribuant hiertegen geen bezwaar maken.

6.12       De Contribuant verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.

6.13       De NOS is niet verplicht om de Input te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.

7.            Verplichtingen NOS

De NOS zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de Contribuant. De NOS zal deze gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met het NOS Privacy Reglement.

Eventuele vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunnen verstuurd worden naar reacties@nos.nl.

 

NOS Privacy Reglement

NOS hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens. Wij zullen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Identiteit NOS

De NOS (Nederlandse Omroep Stichting) is statutair gevestigd te Hilversum (Nederland) op Journaalplein 1 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32142157.

2. Aanmelding van persoonsgegevens                      

De wijze van opslaan en het gebruik van uw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

3. Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij de NOS daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Uw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

4. Automatisch gegenereerde informatie

NOS verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de NOS websites. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt, de pagina's die u bezoekt en cookies.

5. Doeleinden

De NOS verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

•om met u te communiceren over de NOS websites en uw informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten, zoals updates van de NOS websites;

•om de NOS websites aan te passen aan uw wensen en behoeften;

•ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

•het versturen van nieuwsbrieven en/of pushberichten;

•om aan u input te vragen voor de diverse NOS producties.

6. Gebruik door de NOS

NOS gebruikt de informatie over u om de NOS websites en/of diensten van de NOS beter op uw wensen en behoeften af te stemmen. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde gegevens ook uw IP-adres. NOS legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers de NOS websites worden bezocht en ter beveiliging van hack pogingen. NOS gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken.

7. Gebruik door derden

De persoonsgegevens worden door de NOS niet aan derden verstrekt of voor enig ander doel gebruikt dan omschreven, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om desgevraagd gegevens te verstrekken aan bevoegde instanties.

8. Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van de websites van de NOS. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van de websites wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de NOS Player. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door de NOS en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij u naar de cookie-informatiepagina van de Nederlandse Publieke Omroep.

9. Beveiliging

NOS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Bewaren van gegevens

Alle gegevens die op de websites van de NOS staan blijven oproepbaar zolang de NOS de websites beschikbaar stelt.

11. Links naar andere websites

De websites van de NOS kunnen (hyper)links (waaronder in banners) bevatten waarmee u de website van de NOS verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. NOS heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Op deze websites van derden is een ander Privacy Reglement van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van de NOS zijn verkregen. NOS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

13.Wijzigingen Privacy Reglement

De NOS behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de NOS uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, meldt de NOS dit op haar websites.

14. Vragen en/of bezwaar gebruik persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over het privacy beleid van de NOS of bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens dan kunt u een e-mail sturen naar: NOS.Juridische.Zaken@nos.nl of een brief sturen naar NOS Afdeling Juridische Zaken Postbus 26600, 1202 JT Hilversum. Indien u wilt weten welke persoonsgegevens NOS over u heeft vastgelegd of als u persoonsgegevens wilt wijzigen dan kunt u een e-mail sturen naar: NOS.Juridische.Zaken@nos.nl of een brief sturen naar NOS Afdeling Juridische Zaken, Postbus 26600, 1202 JT Hilversum.

 

 

15 februari 2012

a. algemeen


programma-opdracht
In artikel 2.34a van de Mediawet is de NOS opgedragen media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst te verzorgen op het gebied van nieuws, sport en evenementen.1

journalistieke principes

Bij het voorbereiden en maken van programma-onderwerpen worden de volgende journalistieke principes gehanteerd:

 • geen vakmatige binding met politieke stromingen, levensbeschouwelijke opvattingen en/of maatschappelijke visies;
 • feitelijke berichtgeving zonder commentaar en/of oordeelsvorming met uitzondering van de programma’s waarin dat in het format is vastgelegd;
 • onafhankelijk opereren van welk particulier- en/of groepsbelang dan ook;
 • onafhankelijkheid van sponsors en/of andere commerciële invloeden;
 • zorgvuldigheid in de nieuwsgaring en -verwerking;
 • streven naar volledigheid en evenwicht bij de selectie uit relevante bronnen;
 • toepassen van hoor en wederhoor;
 • zorgvuldig afwegen van het belang van het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van het individu enerzijds tegen het belang van openbaarmaking anderzijds.

doel
Het Programmastatuut (PS) beoogt het:
 • vastleggen van journalistieke rechten en plichten van allen die onder hetwerkingsgebied van het PS vallen ten aanzien van inhoud en vorm van programma-onderwerpen;
 • vastleggen van journalistieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie;
 • scheppen van waarborgen voor de organisatie en haar programmamakers t.b.v. het journalistiek onafhankelijk opereren van commerciële, (omroep)-politieke, particuliere en groepsbelangen;
 • onbelemmerd kunnen en moeten toepassen van de journalistieke principes door allen die onder het werkingsgebied van het PS vallen;
 • regelen van de medezeggenschap door programmamakers bij ontwikkeling en uitvoering van het redactioneel beleid en bij benoemingen.
werkingsgebied
Het PS is van toepassing op programmamakers, afdelingsleiding en directie. Het PS maakt deel uit van de individuele arbeidsovereenkomsten van de werknemers die het betreft.

b. organisatie
• De directie stelt jaarlijks de hoofdlijnen van beleid (meerjarenplan, begroting, programmaformats, programmatische doelstellingen, schema en zendtijdverdeling) vast en delegeert de uitvoering hiervan hiervan aan de afdelingsleiding.
1 Deze programmaopdracht is door de NOS vertaald in de volgende missie:
De NOS stelt zich, als integraal onderdeel van de publieke omroep, tot doel, de primaire informatiebron te zijn op het gebied van nieuws, sport en evenementen, zodat de Nederlandse burger beter in staat is te oordelen over ontwikkelingen in de wereld en zijn gedrag te bepalen. De NOS hanteert hierbij de hoogste journalistieke eisen van zorgvuldigheid, betrouwbaarheid, ongebondenheid, pluriformiteit en onbevooroordeeldheid. De NOS streeft er naar deze informatie toegankelijk te maken via alle beschikbare media en voor alle maatschappelijke geledingen.

De directie is binnen de vastgestelde hoofdlijnen van beleid verantwoordelijk voor: 
 • voorbereiding, samenstelling, vorm en inhoud van media-aanbod; 
 • ontwikkeling en implementatie van personele, facilitaire, financiële en programmatische (format, kwaliteit en marktdoelstelling) beleidsinstrumenten voor het goed laten functioneren van en het leiding geven aan de organisatie.
Over het gevoerde beleid legt de directie verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Rechten en plichten reiken zover als nodig is om de directie haar verantwoordelijkheden te kunnen laten dragen.De directie betrekt de afdelingsleiding bij de ontwikkeling van het te voeren beleid.

De afdelingsleiding is binnen het vastgestelde programmatische, personele, financiële en facilitaire beleid, belast met het:
 • uitwerken van vorm en inhoud van de programma-onderwerpen, bewaken van programmatische kwaliteit en toepassen van journalistieke principes;
 • beslissen binnen het vastgestelde beleid en het programmaschema over uitzending van programma-onderwerpen, onverlet de bevoegdheid van de directie in uitzonderlijke situaties uiteindelijk te beslissen over uitzending van programma-onderwerpen, gevallen waarbij uitzending:
         * zeer verstrekkende gevolgen heeft voor de Nederlandse staat en samenleving;
         * het gele of oranje dossier betreft;
         * concrete levensbedreigende situaties voor een of meerdere individuen tot gevolg heeft.
 • geven van leiding aan de programmamakers.

Over het gevoerde beleid legt de afdelingsleiding verantwoording af aan de directie.

• De programmamaker:
 • zal bij het maken van programma-onderwerpen, binnen de door directie en afdelingsleiding gestelde programmatische, financiële, personele en facilitaire randvoorwaarden, de journalistieke principes inachtnemen;
 • is verantwoording verschuldigd aan de afdelingsleiding voor zijn/haar aandeel in het programma-onderwerp;
 • is verplicht de afdelingsleiding vooraf goedkeuring te vragen in geval de programmamaker twijfelt of het programma-onderwerp mogelijk strijd oplevert met de wet, de programma-opdracht dan wel met voornoemde randvoorwaarden. Gelijke verplichting geldt voor de programmamaker indien hij/zij over aanwijzingen beschikt dat uitzending van het programma-onderwerp zal leiden tot aansprakelijkheidsstelling door derden. Tenzij het een uitzonderlijke situatie betreft zoals hiervoor beschreven, beslistde afdelingsleiding en informeert vervolgens de directie.
c. organen
In het kader van het PS bestaan de volgende organen: 
 • De Redactiecommissie (RC) wordt gekozen door de programmamakers binnen de afdeling. Voor de totstandkoming en de samenstelling van de RC wordt verwezen naar het Reglement Redactiecommissie en Redactieraad.
 • De RC is het orgaan van de medezeggenschap van programmamakers bij de ontwikkeling en uitvoering van hoofdlijnen van redactioneel beleidbinnen de afdeling.
 • De RC is bevoegd hierover gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de afdelingsleiding.
 • De afdelingsleiding informeert en raadpleegt de RC over voornemens ten aanzien van te ontwikkelen redactioneel beleid.
 • De RC adviseert de afdelingsleiding bij door de programmamaker ingestelde bezwaarprocedures binnen het kader van het PS.
De Redactieraad (RR) wordt gekozen uit en door de leden van de RC’s binnen de organisatie. Voor de totstandkoming en de samenstelling van de RR wordt verwezen naar het Reglement Redactiecommissie en Redactieraad.
 • De RR voert overleg met de directie over de ontwikkeling van redactioneel beleid dat het afdelingsniveau overstijgt.
 • De RR is bevoegd hierover gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie. De directie informeert en raadpleegt de RR over voornemens ten aanzien van te ontwikkelen redactioneel beleid dat het afdelingsniveau overstijgt.
 • De RR adviseert de directie in gevallen waarin de afdelingsleiding een besluit heeft genomen, dat afwijkt van het advies van de RC aan de afdelingsleiding en de RC dit vervolgens heeft voorgelegd aan de RR.
 • Bij wijzigingen van het PS heeft de RR de onder “H” omschreven verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
• De Commissie van Advies (CvA) wordt benoemd door de Raad van Toezicht en bestaat uit minimaal      vijf leden.
 • De CvA adviseert de directie bij zwaarwegende verschillen van mening tussen afdelingsleiding en directie over principieel journalistiek inhoudelijke kwesties, waarvan in redelijkheid gesteld kan worden, dat deze mede onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsleiding vallen.
d. bezwaar en beroep

• programmamaker
De programmamaker kan bij de afdelingsleiding bezwaar maken tegen:
 • een opdracht die leidt tot zeer zwaarwegende gewetensconflicten bij de programmamaker;
 • een opdracht waarvan de programmamaker veronderstelt dat uitvoering met zich meebrengt dat in strijd met wet, programma-opdracht en/of journalistieke principes wordt gehandeld;
 • een opdracht waarvan de programmamaker vindt dat deze zijn/haar persoonlijke veiligheid in gevaar brengt;
 • een besluit van de afdelingsleiding tot ingrijpende wijziging c.q. het niet uitzenden van zijn/haar programma-onderwerp indien dit besluit naar de mening van de programmamaker in strijd is met wet, programmaopdracht en/of journalistieke principes.
Kan het bezwaar van de programmamaker niet in goed onderling overleg tussen programmamaker en afdelingsleiding worden opgelost, dan geldt devolgende procedure:
 • In spoedeisende gevallen neemt de afdelingsleiding een besluit, motiveert het besluit achteraf schriftelijk aan de programmamaker en bespreekt dit in het overleg met de RC.
 • In minder spoedeisende gevallen wordt het bezwaar zo spoedig mogelijk besproken in het overleg tussen RC en afdelingsleiding. De afdelingsleiding neemt hierna binnen twee dagen -gehoord het advies van de RC een besluit en motiveert dit schriftelijk aan de betrokken programmamaker en de RC. De afdelingsleiding laat het advies van de RC meewegen bij toekomstig te voeren beleid.
• redactiecommissie
Wijkt een besluit van de afdelingsleiding af van het advies van de RC, dan wordt dit schriftelijk gemotiveerd en kan de RC het onderwerp voorleggen aan het overleg tussen RR en directie. De directie bepaalt -gehoord het advies van de RR- een standpunt, dat schriftelijk wordt gemotiveerd aan RR, afdelingsleiding en -ingeval van een individueel bezwaar- aan de betrokken
programmamaker.

• afdelingsleiding en directie
Zowel afdelingsleiding als directie kunnen zich wenden tot de CvA. De CvA neemt kennis van zwaarwegende verschillen van mening tussen afdelingsleiding en directie over principieel journalistiek inhoudelijke kwesties, waarvan in redelijkheid gesteld kan worden, dat deze mede onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsleiding vallen. De CvA adviseert de directie die vervolgens
-gehoord het zwaarwegend advies van de CvA- een besluit neemt.

e. sponsoring
Sponsoring mag geen invloed hebben op het tot stand brengen van een programma. De directie beslist over het aangaan van sponsorovereenkomsten binnen de grenzen van de Mediawet en binnen het kader van het vigerend programmabeleid. De directie raadpleegt afdelingsleiding en RC over het voornemen om een programma te doen sponsoren. De beslissing wordt voorbereid door speciaal daartoe door de directie aan te wijzen medewerkers, niet zijnde programmamakers. Programmamakers hebben zich te onthouden van iedere activiteit inzake de verwerving van sponsorgelden. Wanneer een aanbod wordt gedaan tot medefinanciering of wanneer voordelen of gunsten worden aangeboden, zal de programmamaker dit onmiddellijk melden aan de afdelingsleiding.

f. gezamenlijkheidsuitzendingen
Bij gezamenlijkheidsuitzendingen van de publieke omroep onder NOS-leiding gelden voor de betrokken programmamakers de journalistieke rechten en plichten zoals vastgelegd in het PS. Programmamakers van andere omroepen werkzaam voor deze programma's en/of onderdelen daarvan, zijn verantwoording verschuldigd aan de NOS-functionaris belast met de journalistieke leiding. Zij worden bij de uitvoering van het werk geacht in de geest te handelen van het PS.

g. strijdigheid

Het PS kan niet strijdig zijn met de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Raad van Toezicht, directie en afdelingsleiding, alsmede met de verhoudingen binnen de organisatie voortvloeiend uit Mediawet, Wet op de Ondernemingsraden en C.A.O.

h. wijzigingen

De Raad van Toezicht stelt wijzigingen van het PS vast na overleg met de programmamakers.
Daartoe geldt de volgende procedure:
 • Voorstellen tot wijziging kunnen worden ingebracht door directie en RR.
 • Directie en RR spannen zich in om tot een eensluidende concepttekst voor een wijziging te komen. 
 • De directie stuurt de concepttekst voor een wijziging, voorzien van een advies van de RR aan de programmamakers.
 • De kiesgerechtigde programmamakers geven binnen een termijn van 10 dagen schriftelijk gemotiveerd te kennen indien zij niet met de concepttekst voor een wijziging kunnen instemmen.
 • Het resultaat van de raadpleging wordt besproken in het overleg tussen directie en RR waarin beide zich inspannen om tot een eensluidende concepttekst voor een wijziging te komen.
 • De concepttekst voor een wijziging, het resultaat van de raadpleging en het laatste advies van de RR (dat positief is indien uit de raadpleging blijkt dat tweederde deel van de kiesgerechtigde programmamakers geen bezwaar heeft) worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht ter besluitvorming.
De Raad van Toezicht stelt de wijziging na het doorlopen van bovengenoemde procedure uiteindelijk vast.

Reglement Redactiecommissie en Redactieraad
1. Redactiecommissie

opdracht

In het kader van het Programmastatuut is de Redactiecommissie -namens de programmamakers- het orgaan voor wederzijdse informatie en onderling overleg over het redactionele beleid tussen afdelingsleiding en programmamakers

advies

De Redactiecommissie is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de afdelingsleiding over ontwikkeling en uitvoering van de hoofdlijnen van het redactioneel beleid binnen de afdeling. De adviezen van de Redactiecommissie zijn in principe openbaar.

informatie en raadpleging

De afdelingsleiding informeert en raadpleegt de Redactiecommissie over voornemens ten aanzien van te ontwikkelen en uit te voeren hoofdlijnen van redactioneel beleid.

actief kiesrecht

Programmamakers met een arbeidsovereenkomst en freelance programmamakers met een contract voor een minimale looptijd van zes maanden gedurende minstens twintig uur per week, zijn kiesgerechtigd.

passief kiesrecht

Programmamakers met een arbeidsovereenkomst voor tenminste twee jaar en freelance programmamakers met een contract voor een minimale looptijd van twee jaar gedurende minstens twintig uur per week, kunnen zich verkiesbaar stellen. De afdelingsleiding is niet verkiesbaar.

zittingsduur

De Redactiecommissie wordt gekozen voor een termijn van twee jaar. Het lidmaatschap
van de Redactiecommissie eindigt na het verstrijken van de zittingsduur of zoveel eerder na expiratie van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of het freelance contract. In dat geval wordt voor de resterende zittingsduur in een nieuw lid voor de Redactiecommissie voorzien, conform het
gestelde onder “verkiezingen”. De maximaal aaneengesloten zittingsduur voor leden van de Redactiecommissie bedraagt drie termijnen.

verkiezingen

Binnen elke programma-afdeling worden verkiezingen uitgeschreven De zittende Redactiecommissie draagt zorg voor het uitschrijven van geheime en schriftelijke verkiezingen en de verdere organisatie daarvan.

omvang

De Redactiecommissie bestaat uit één lid per vijf kiesgerechtigden en telt een oneven aantal leden; minimaal drie en maximaal vijf leden. Binnen programma-afdelingen met een personele formatie van minder dan twintig kiesgerechtigden telt de Redactiecommissie minimaal twee leden. Binnen programmaafdelingen met een personele formatie van meer dan negentig kiesgerechtigden
telt de Redactiecommissie maximaal zeven leden.

voorzitter

De Redactiecommissie kiest uit haar midden een voorzitter.

werkwijze

De Redactiecommissie regelt zelf de interne werkwijze en kan dit vastleggen in
een huishoudelijk reglement.

overleg

De afdelingsleiding overlegt met de Redactiecommissie over ontwikkeling en uitvoering van hoofdlijnen van het redactioneel beleid binnen de afdeling, indien afdelingsleiding of Redactiecommissie daarom verzoekt, maar ten minste drie keer per jaar. Onderwerpen op facilitair, financieel en personeel gebied van belang voor het journalistiek proces rond de totstandkoming van programmaonderwerpen kunnen deel uitmaken van het overleg. Een en ander laat de bestaande
verdeling van bevoegdheden binnen de NOS-organisatie onverlet. De afdelingsleiding is voorzitter van het overleg, tenzij in goed onderling overleg anders wordt overeengekomen. Het verslag van het overleg is openbaar. De afdelingsleiding stelt de benodigde vergaderruimte ter beschikking.

plenaire vergadering

Eens per jaar belegt de Redactiecommissie een plenaire vergadering, waarin zij aan de programmamakers verslag doet van haar activiteiten. De vergadering is toegankelijk voor alle kiesgerechtigden. De plenaire vergadering staat onder voorzitterschap van de voorzitter van de Redactiecommissie. De plenaire vergadering is bevoegd om -bij meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde kiesgerechtigde stemmen- het verstrekte mandaat aan de Redactiecommissie
in te trekken. In dat geval worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

bijzondere plenaire vergadering

Een bijzondere plenaire vergadering wordt belegd als afdelingsleiding, Redactiecommissie of minimaal eenderde van de kiesgerechtigden van de afdeling daarom schriftelijk verzoekt. Zo'n vergadering wordt binnen tien dagen uitgeschreven. De voorzitter van de Redactiecommissie is voorzitter van de bijzondere plenaire vergadering. De bijzondere plenaire vergadering is bevoegd om - bij meerderheid van aanwezige en vertegenwoordigde kiesgerechtigde stemmen- het verstrekte mandaat aan de Redactiecommissie in te trekken. In dat geval worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. 

werving, selectie en benoeming afdelingsleiding 
De afdelingsleiding wordt, met inachtneming van het daarover in de CAO bepaalde, door de directie benoemd. Bij een vacature benoemt de directie een sollicitatiecommissie. Voor de samenstelling van die commissie doet -in aanvulling op het vigerend beleid ten aanzien van werving, selectie en benoeming- de Redactiecommissie aan de directie een voordracht van zes kiesgerechtigden voor drie plaatsen in de selectiecommissie, waar het betreft de vertegenwoordiging van de programmamakers. Op de voordracht staan tenminste drie programmamakers die geen zitting hebben in de Redactiecommissie. De selectiecommissie telt in totaal zeven leden. Ten minste een plaats in de selectiecommissie is bestemd voor een lid van de Redactiecommissie. In voorkomende gevallen kan van deze procedure worden afgeweken indien Redactiecommissie en directie het daarover met elkaar eens zijn. Bijvoorbeeld kan gekozen worden voor een selectiecommissie bestaande uit in totaal vijf leden. De Redactiecommissie doet in dat geval een voordracht aan de directie van vier kiesgerechtigden voor twee plaatsen in de selectiecommissie, waar het betreft de vertegenwoordiging van de programmamakers. Op de voordracht staan tenminste twee programmamakers die geen zitting hebben in de Redactiecommissie Ten minste een plaats in de selectiecommissie is bestemd voor een lid van de Redactiecommissie. Tevens adviseert de Redactiecommissie over de opzet van de wervingsprocedure en de opstelling van een profielschets. Wijkt de directie af van de voordracht van de selectiecommissie, dan wordt dit besluit gemotiveerd aan de leden van de selectiecommissie.
De voorzitter van de RC wordt in dat geval onder geheimhouding geïnformeerd door de directie.

ontslag afdelingsleiding
Ontslag van de afdelingsleiding valt, met inachtneming van het daarover in de CAO bepaalde, onder de bevoegdheid van de directie. Bij mogelijk gedwongen ontslag van de afdelingsleiding informeert de directie vooraf onder geheimhouding de voorzitter van de Redactiecommissie. 

werving, selectie en
benoeming programmamaker
Een programmamaker wordt, met inachtneming van het daarover in de CAO bepaalde, op voordracht van de afdelingsleiding benoemd door de directie. Bij een vacature benoemt de afdelingsleiding een selectiecommissie. Voor de samenstelling van die commissie doet, in aanvulling op vigerende beleid ten aanzien van werving, selectie en benoeming, de Redactiecommissie aan de afdelingsleiding
een voordracht van vier kiesgerechtigden voor twee plaatsen in de        
selectiecommissie, waar het betreft de vertegenwoordiging van de programmamakers. Op de voordracht staan tenminste twee programmamakers die geen zitting hebben in de Redactiecommissie De selectiecommissie telt in totaal vier leden. Tenminste een plaats in de selectiecommissie is bestemd voor een lid van de Redactiecommissie. In voorkomende gevallen kan van deze procedure worden afgeweken indien Redactiecommissie en afdelingsleiding het daarover met elkaar eens zijn. Tevens adviseert de Redactiecommissie over de wijze van werving en de opstelling van een profielschets. Wijkt de directie af van de voordracht van de selectiecommissie, dan wordt dit gemotiveerd aan de leden van de selectiecommissie. De voorzitter van de Redactiecommissie wordt door de directie onder geheimhouding geïnformeerd.

benoeming op uitnodiging programmamaker

Indien de afdelingsleiding, met inachtneming van het daarover binnen het vigerend beleid ten aanzien van werving, selectie en benoeming bepaalde, voornemens is aan de directie een voordracht te doen voor een benoeming -op uitnodiging- van een programmamaker, dan wordt dit vooraf gemeld aan de Redactiecommissie.

ontslag programmamaker

Ontslag van een programmamaker valt, met inachtneming van het daarover in de CAO bepaalde, onder de bevoegdheid van de directie. Bij mogelijk gedwongen ontslag van een programmamaker, informeert de directie vooraf onder geheimhouding de voorzitter van de Redactiecommissie. Het dienstverband of het freelance contract van programmamakers zal niet beëindigd worden om redenen
die verband houden met het lidmaatschap van de Redactiecommissie en/of Redactieraad.

aanspreekbaarheid

De Redactiecommissie is te allen tijde aanspreekbaar voor individuele wensen of klachten van programmamakers voorzover deze betrekking hebben op het werkingsgebied van het PS en brengt die desgewenst vertrouwelijk ter sprake in het overleg met de afdelingsleiding.

geheimhouding

De Redactiecommissie is verplicht informatie geheim te houden indien de afdelingsleiding of de directie op grond van dringende overwegingen daarom heeft verzocht. De wijze waarop de geheimhoudingsplicht door de afdelingsleiding of de directie wordt aangegeven vormt onderwerp van nader overleg tussen afdelingsleiding en Redactiecommissie en tussen directie en Redactieraad. Alleen en uitsluitend door uitdrukkelijke opheffing van afdelingsleiding of directie vervalt
de geheimhoudingsplicht.

2. Redactieraad


opdracht
De leden van de Redactiecommissies in de organisatie kiezen uit hun midden de Redactieraad die vijf leden telt. De Redactieraad kiest uit zijn midden een voorzitter. De directie overlegt met de Redactieraad indien directie of Redactieraad daarom verzoekt, maar ten minste tweemaal per jaar.
De directie is voorzitter van dit overleg. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt dat openbaar is. Onderwerpen op facilitair, financieel en personeel gebied van belang voor het journalistiek proces rond de totstandkoming van programma-onderwerpen kunnen deel uitmaken van het overleg. Een en ander laat de bestaande verdeling van bevoegdheden binnen de NOS-organisatie onverlet. De Redactieraad heeft voor wat betreft zittingsduur, werkwijze, aanspreekbaarheid
en geheimhouding dezelfde rechten en plichten als de Redactiecommissie.

werving, selectie en benoeming directie

De Raad van Toezicht benoemt, met inachtneming van het daarover in de CAO bepaalde, de directie. Bij een vacature binnen de directie, informeert de Voorzitter van Raad van Toezicht de Redactieraad over profielschets en voorgenomen procedure van benoeming. De Redactieraad is bevoegd de Voorzitter van de Raad van Toezicht hierin gevraagd en ongevraagd te adviseren.

ontslag directie

Ontslag van de directie valt, met inachtneming van het daarover in de CAO bepaalde, onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. Bij mogelijk gedwongen ontslag van de directie, informeert de Voorzitter van de Raad van Toezicht vooraf onder geheimhouding de voorzitter van de Redactieraad.

definities
Afdeling : Programma-afdeling van de NOS
Afdelingsleiding : Hoofden c.q. Hoofdredacteuren en Adjuncten van programma-afdelingen van de NOS
Raad van Toezicht : Raad van Toezicht van de NOS
CAO : Collectieve Arbeids Overeenkomst voor het Omroeppersoneel
Commissie van Advies : Commissie van Advies zoals bedoeld in het Programmastatuut NOS
Directie : Directie NOS
Ondernemingsraad : Ondernemingsraad NOS
Organisatie : NOS
Programma-onderwerp : Programma-onderwerp in media-aanbod van de NOS
Programmamaker : Medewerker van een programma-afdeling van de NOS
Programmastatuut : Programmastatuut NOS
Redactiecommissie : Redactiecommissie zoals bedoeld in het Reglement Redactiecommissie en Redactieraad NOS
Redactieraad : Redactieraad zoals bedoeld in het Reglement Redactiecommissie en Redactieraad
NOS
Redactioneel beleid : Journalistiek beleid van belang voor de totstandkoming van vorm en inhoud van programma-onderwerpen
Sponsoring : Externe financiële bijdrage in de programmakosten

Responsible disclosure richtlijnen

Bij de NOS vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen en gegevens kan het gebeuren dat er toch een zwakke plek is. Indien u een kwetsbaarheid in één van de ICT-systemen van de NOS heeft gevonden, hoort de NOS dit graag van u. Zo kunnen wij zo snel mogelijk de benodigde maatregelen nemen om dit te verhelpen.

De NOS hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principes. Dat betekent dat als u verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), de NOS daar iets tegenover stelt.

Hieronder treft u de afspraken aan die melder en NOS zullen hanteren:

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar informatiebeveiliging@nos.nl. Versleutel de bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Gebruik hierbij onze publieke PGP sleutel, te vinden op https://pgp.surfnet.nl.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat de NOS het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • Schriftelijk te bevestigen dat u conform deze ‘Responsible Disclosure’ hebt gehandeld en zult blijven handelen.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk om het beveiligingsprobleem aan te tonen.
 • Juiste contactgegevens achter te laten, zodat de NOS met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Indien u hiervoor kiest, laat minimaal uw naam, e-mail adres en/of telefoonnummer achter. Anoniem melden of melden onder een pseudoniem is mogelijk.

 

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem.
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
 • Het gebruik maken van geautomatiseerde scantools.
 • Het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.
 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van de NOS aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NOS geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • De NOS behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Indien de contactgegevens bekend zijn, houdt de NOS de melder op de hoogte over de beoordeling van de melding en de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • De NOS lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk op.
 • De NOS biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning oplopen tot maximaal een bedrag van € 50 aan cadeaubonnen. Het moet hierbij wel gaan om een voor de NOS nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen wel uw contactgegevens bij de NOS bekend te zijn.


Wat wij beloven:

 • Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van de NOS aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NOS geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • De NOS behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Indien de contactgegevens bekend zijn, houdt de NOS de melder op de hoogte over de beoordeling van de melding en de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • De NOS lost het door u geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk op.
 • De NOS biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning oplopen tot maximaal een bedrag van € 50 aan cadeaubonnen. Het moet hierbij wel gaan om een voor de NOS nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem. Om hiervoor in aanmerking te komen, dienen wel uw contactgegevens bij de NOS bekend te zijn.