Regelgeving

Regelgeving

Hieronder vindt u onder andere de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep’, het privacyreglement, het programmastatuut en de algemene voorwaarden voor publieksbijdragen en informatie over programmasponsoring bij de NOS.

Algemene voorwaarden NOS

Algemene voorwaarden NOS

Algemene inkoopvoorwaarden NOS

Algemene inkoopvoorwaarden NOS

ANBI-publicatieplicht

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s verplicht om voor de publicatie van de gegevens, gebruik te maken van standaardformulieren. Op deze pagina vindt deze verantwoording plaats.

De NOS staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.Beleidsplan NOS

ANBI-verantwoording 2023

Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

Per 1 juli 2021 heeft de raad van bestuur van de NPO een nieuwe gedragscode integriteit vastgesteld voor de media-instellingen en de NPO.

Per 1 juli 2021 wordt het toezicht op naleving van de gedragscode uitgeoefend door het Commissariaat voor de Media.

De verantwoording door de NOS over de gedragscode vindt plaats in het financieel jaarverslag. De volledige tekst van de gedragscode kunt hieronder downloaden.

Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

Informatieverzoek voor makers

NPO en de publieke omroepen bieden de mogelijkheid aan makers om rapportages op te vragen van de exploitatiewijzen en inkomsten, die zijn gekoppeld aan de programma’s waar zij aan meegewerkt hebben. Dit is conform de transparantieverplichting van de Auteurswet (artikel 25ca). 

Klik hier voor het formulier

Gegeven/ontvangen giften en uitnodigingen

Geschenken
Conform de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 mogen medewerkers van de NOS uit hoofde van hun functie geen geschenken aannemen of geven of diensten accepteren of leveren en evenmin beloften doen om iets te doen of te laten. Het uitgangspunt is dat geschenken of andere voordelen met een waarde van meer dan € 50,- niet worden geaccepteerd of gegeven. In het incidentele geval waarin het niet accepteren van een geschenk of ander voordeel met een waarde van meer dan € 50,- ongepast zou zijn, is voor het accepteren ervan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van de NOS vereist.

Uitnodigingen
Uitnodigingen voor onder meer lunches, diners of evenementen mogen alleen worden gegeven of worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:

  • er zijn geen onderhandelingen met de uitnodigende partij gaande of aanstaande; er is geen actuele situatie aan de orde die de aanvaarding van de uitnodiging zou kunnen beletten;
  • het is niet de inschatting dat aanvaarding van de uitnodiging op enige wijze negatieve publiciteit voor de NOS teweeg zou kunnen brengen;
  • aanvaarding van de uitnodiging is goed voor het netwerk van de medewerker;
  • de uitnodiging past in het normale relatiebeheer van de uitnodigende partij;
  • de waarde van de uitnodiging is niet buitensporig.

De ontvangen en gegeven geschenken, uitnodigingen en andere voordelen met een waarde
van meer dan € 50,- worden via een register openbaar gemaakt. Op dit moment zijn hiervoor geen meldingen bekend.

Governance- Openbaar register NOS

In de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO, staat onder meer beschreven dat nevenfuncties van belangrijke -journalistieke- functionarissen openbaar dienen te worden gemaakt.

Hieronder vindt u een overzicht van NOS-medewerkers en hun nevenfuncties, bezoldigd dan wel onbezoldigd.

Dit register wordt regelmatig bijgewerkt.

Governance openbaar register 10 april 2024


Programmasponsoring

Een beperkt aantal programma’s van de NOS die daarvoor op grond van de Mediawet 2008 in aanmerking komen, wordt gesponsord. Het gaat uitsluitend om programma’s op het gebied van sport en cultuur. De betreffende sponsors leveren een waardevolle bijdrage aan productie en uitzending van die programma’s op het door de NOS gewenste kwaliteitsniveau. Tegelijkertijd hanteert de NOS een strikte scheiding tussen commercie en redactie; de sponsor heeft geen enkele invloed op de inhoud van de programma’s.

Naast programmasponsoring bestaat de zogeheten evenementsponsoring. De Mediawet 2008 staat onder bepaalde voorwaarden toe dat sponsors van een evenement worden vermeld rondom uitzendingen van het betreffende evenement; de sponsorgelden komen dan niet aan de NOS ten goede. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Eredivisie. 

Programmastatuut NOS

Programmastatuut NOS

Responsible disclosure

Bij de NOS vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen en gegevens kan het gebeuren dat er toch een zwakke plek is. Indien u een kwetsbaarheid in één van de ICT-systemen van de NOS heeft gevonden, hoort de NOS dit graag van u. Zo kunnen wij zo snel mogelijk de benodigde maatregelen nemen om dit te verhelpen.

De NOS hanteert voor dergelijke meldingen de zogenaamde ‘Responsible disclosure’ principes. Dat betekent dat als u verantwoord met de kwetsbaarheid om zult gaan (zoals hieronder beschreven), de NOS daar iets tegenover stelt.

Hieronder treft u de afspraken aan die melder en NOS zullen hanteren:

Responsible disclosure richtlijn
Deel dit artikel