Beleidsplan

Beleidsplan

NOS-plannen voor de komende jaren 

Kernbegrippen in de toekomstvisie van de NOS zijn:

  • verdere toename en internationalisering van altijd en overal beschikbaar platform-onafhankelijk programma-aanbod,
  • doorontwikkeling van gebruikersvriendelijke technologie en als gevolg daarvan veranderend mediagebruik door de consument. Daarbij wordt de publieke omroep geconfronteerd met fors krapper wordende financiële kaders.

Deze ontwikkelingen betekenen voor de publieke omroep, dat zij met gewijzigde concurrentieverhoudingen te maken zal krijgen: niet langer zal de (binnenlandse) commerciële omroep de grootste concurrent zijn, maar die rol zal steeds meer worden overgenomen door de grote mondiale content-aanbieders. In het speelveld van een sterk groeiend en gemakkelijk te benaderen programma-aanbod staat de publieke omroep voor de uitdaging haar maatschappelijke relevantie te blijven borgen.

Voor de NOS betekent dit dat wij als publieke omroeporganisatie onze voornaamste opdracht en reden van bestaan – een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse bevolking informeren op de terreinen van nieuws, sport en nationale en internationale belangwekkende gebeurtenissen – moeten kunnen blijven waarmaken.
De NOS doet het op alle mediaplatforms die tot haar beschikking staan goed en zij is daardoor een relevante factor in de informatievoorziening van heel veel mensen.

De NOS-uitzendingen op televisie en radio bereiken dagelijks miljoenen mensen en vormen daarmee voor veel mensen hun voornaamste nieuwsbron. Ook teletekst en (in toenemende mate) internet en mobiele applicaties spelen hierbij een grote rol. Om onze positie in de Nederlandse samenleving ook op de langere termijn vast te houden – niet alleen de hiervoor genoemde ontwikkelingen spelen hierbij een rol, maar bijvoorbeeld ook de vergrijzing van de Nederlandse bevolking – hebben wij drie speerpunten van beleid geformuleerd: 

  • consolidatie van ons bereik, met speciale aandacht voor het bereik onder jongeren;
  • versterking van ons imago, in het bijzonder onder jongeren;
  • versterking van het innovatieve karakter van de NOS organisatie.

Welke stappen hebben we inmiddels gezet? 
Om deze speerpunten van ons beleid te verwezenlijken, zijn wij gestart met een groot aantal nieuwe initiatieven.

We zijn gesprekken gestart over de vraag hoe het komt dat ons imago – in het bijzonder bij jongeren – niet geheel overeenkomt met wie we werkelijk zijn en wat we kunnen doen om imago en identiteit meer met elkaar in lijn te brengen. In die gesprekken hebben we vastgesteld dat de NOS moet werken aan een toegankelijker, vriendelijker imago, dichter bij de consument. Natuurlijk moet dat gevoel bij ons publiek in de eerste plaats door ons programma-aanbod worden opgeroepen, maar we kunnen meer instrumenten en activiteiten ontwikkelen, waardoor we meer in contact kunnen komen met het publiek en die kunnen bijdragen aan verbetering van ons imago. En op die manier aan het bereiken van de strategische bedrijfsdoelstellingen, waaronder het versterken van het NOS merk en het bereiken van een jongere doelgroep.

Wij hebben onszelf de opdracht gegeven ons aanbod via internet en mobiel te vergroten, te versnellen en te verbreden, zonder dat dit overigens ten koste gaat van de gekende journalistieke en kwalitatieve maatstaven die de NOS zich zelf oplegt en waaraan de NOS door het publiek wordt herkend. Ons aanbod zijn we, door middel van een verdere diversificatie van onze uitingen, beter gaan afstemmen op het karakter van de verschillende media, om het bereik onder alle bevolkingsgroepen in de Nederlandse samenleving te vergroten.

Om dit te realiseren hebben we een aantal aanpassingen doorgevoerd in de NOS-organisatie wat de werkwijzen op de redacties betreft, maar ook direct merkbaar voor ons publiek. We zijn online meer berichten gaan publiceren, we hebben een inmiddels zeer populaire nieuws-app geïntroduceerd voor de iPad, de iPhone en de Android- en Windowsphone en we hebben onze nieuws- en sportuitzendingen op televisie in een nieuw jasje gestoken.

Voorts hebben wij onze productieomgeving vervangen, zodat we ook over de technische middelen beschikken om onze ambities waar te maken. In 2013 is Cybernos 2.0. op de redacties geïntroduceerd: de introductie van Cybernos 2.0 vormt de grootste technologische verandering bij de NOS in bijna zeven jaar. Het gaat hier om de complete vervanging van de gehele hard- en softwarematige digitale broadcastomgeving van de NOS.
Een nieuwe omgeving waar ruim 600 mensen mee werken en die de basis vormt voor al onze programma-uitingen op radio, televisie, teletekst, Internet en mobiel.

En hoe gaan we verder?
Mobiele applicaties zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in vergelijking met het ‘traditionele’ internet. Deze vaststelling leidt er toe dat wij ook onze mobiele apps permanent zullen aanpassen om onze journalistieke ambities, ook mobiel, waar te kunnen maken en te kunnen voldoen aan de eisen die het publiek stelt. We hebben onze aanwezigheid op de sociale media versterkt en een aantal activiteiten in het land ondernomen. Omdat zij succesvol zijn gebleken, zullen we beide initiatieven in de komende periode verder ontwikkelen.

Onze ambities maken het allereerst noodzakelijk dat wij kritisch blijven kijken naar de manier waarop wij journalistiek bedrijven. De komende periode zal de directie de discussie met de Hoofdredacties – en daar waar mogelijk ook met ons publiek – intensiveren, over de vraag of er, gelet op de veranderingen in consumentengedrag en -belangstelling, accentverschuivingen moeten plaatsvinden in onze journalistiek en welke dat zouden moeten zijn.

Bij de ontwikkeling van het hernieuwde nos.nl heeft die discussie al geresulteerd in de vaststelling dat nos.nl een betrouwbare nieuwssite moet blijven, die breed verslag doet van het nieuws, waar mogelijk live. En die het nieuws op een innovatieve manier presenteert.

De site wil duidelijk overzicht bieden voor de nieuwsconsument, vanuit een ruim aanbod. De site is als het ware een gids of een warenhuis waarin het aantrekkelijk winkelen is, waar de bezoeker doorheen dwaalt en waarnaar hij terugkeert. Het nieuwsaanbod is snel, breed en waar nodig verdiepend. Beeld staat centraal, inclusief graphics. De context van de site geeft reliëf en daarmee betekenis aan de nieuwsfeiten.

De belofte aan de bezoeker is dat je op nos.nl meer ziet en meer vindt dan op andere sites – niet alleen tekst, maar ook beeld en geluid-, en dat het altijd klopt. De voor nos.nl vastgestelde journalistieke aanpak zal ons helpen die journalistieke aanpak en koers ook voor de traditionele platforms radio en televisie hernieuwd vast te stellen. Vragen die daarbij aan de orde zullen worden gesteld zijn onder meer:

  • brengen we altijd het relevante nieuws, kiezen we de juiste invalshoek en, kijkend naar de platforms waarop we dat nieuws brengen, hanteren we daarbij de juiste vorm en toon?
  • hoe zorgen we ervoor dat de NOS niet alleen het nieuws brengt maar ook, nog meer dan thans het geval is, de maker van het nieuws is?
  • hoe creëren we ruimte om, in de ‘nieuwsfabriek’ die de NOS óók is, met behoud van kwaliteit, de focus te verleggen naar meer onderscheidend, persoonlijker, specifiekere berichtgeving, weg van de hype.
  • moet Europa een meer prominente rol spelen in onze politieke berichtgeving en zo ja, op welke manier gaan we dat dan vormgeven?

Ook zullen we moeten gaan nadenken over hoe de NOS in de toekomst vorm zal gaan geven aan haar sportjournalistieke taken – gelet op de reële mogelijkheid dat wij over enige tijd zullen beschikken over minder voetbalrechten dan nu het geval is en gelet op de ambities die de NOS ook in de sportjournalistiek heeft. Vervolgens zal de vraag aan de orde komen over welke competenties onze programmamakers moeten beschikken, en of we die competenties allemaal in huis hebben, om de noodzakelijk geachte accentverschuivingen in de journalistiek te kunnen aanbrengen. Bij het nadenken hierover en de ontwikkeling van nieuw beleid zullen Hoofdredacties en OR nauw worden betrokken.

Tot slot
Zoals in vrijwel alle sectoren in de Nederlandse samenleving, zullen ook bij de publieke omroep, i.c. de NOS, de komende jaren worden gekenmerkt door ingrijpende en vaak pijnlijke gevolgen van de bezuinigingen. Het gaat hier om zulke forse bedragen, dat het publiek onvermijdelijk zal worden geconfronteerd met verschraling van de programmering van de publieke omroep. Ook de NOS zal hier niet ongeschonden doorheen komen.

Toch zullen wij er alles aan doen om er voor te zorgen dat de NOS, in onze ogen de kern van het publieke bestel, een organisatie blijft met perspectief. Resultaat van onze inspanningen moet zijn, dat wij ook in de (nabije) toekomst als nieuws-, sport en evenementenorganisatie relevant blijven, er toe doen en een band hebben met ons publiek. Vanuit de vaste overtuiging dat Nederland beter af is met een krachtige NOS.

Deel dit artikel